MONITOR / MONITORA EN FORMACIÓ OCUPACIONAL

9 Inscrits

Referència oferta:

FA06026868

Data publicació oferta:

fa 10 dies

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El Servei Territorial al Maresme Vallès Oriental del Departament d’Educació ha de cobrir un lloc de treball de Monitor/a en Formació Ocupacional, B1, per substitució temporal de la persona ocupant, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació. Nom del lloc: monitor/a en Formació Ocupacional Centre de treball: Institut de Mollet Localitat: Mollet del Vallès Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: Fase I: Prioritàriament, personal laboral fix al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya: - Ocupant un lloc de la categoria professional de monitor/a en formació ocupacional. - Ocupant un lloc de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea de funcions, sempre que es disposi de la titulació adient. - Ocupant un lloc de diferent categoria i d’una altra àrea de funcions, sempre que aquest lloc sigui del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior i es disposa de la titulació adient. Fase II: Excepcionalment, atès l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits: - Estar en possessió del títol de grau universitari idoni per dur a termes les funcions detalles en aquesta oferta o experiència professional mínima de 2 anys, en l’àmbit públic o privat, en l’àrea o matèria de l’oferta. D’acord amb la Disposició Addicional 1a del VI Conveni del personal laboral en el cas que no hi hagi cap candidat amb la titulació requerida però tingui experiència de dos anys demostrable, es valoraran les seves sol·licituds i podran participar en el procés de selecció. Per a la seva valoració s’haurà de justificar amb la presentació de la vida laboral, certificats d’empresa i en el currículum per constar les tasques desenvolupades. - Nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter general estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08100 MOLLET DEL VALLES

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions d’aquest lloc són les pròpies de la categoria monitor/a en formació ocupacional, en l’àmbit de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas, com: - Realitzar la formació en operacions bàsiques de cercar els materials i eines necessàries per emprendre l'execució del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió - Realitzar la formació en operacions bàsiques en muntar i fer el manteniment de canonades segons les seves característiques i els seus acoblaments. - Realitzar la formació en treballs auxiliars de muntar i fer el manteniment d'elements auxiliars de control i regulació en instal·lacions de subministrament d'aigua, instal·lacions de calefacció i instal·lacions elèctriques de baixa tensió. - Realitzar la formació en operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'aparells sanitaris i aixetes en condicions de qualitat i seguretat - Realitzar la formació bàsica en prevenció de riscos laborals. - Fer la recerca i el seguiment de les pràctiques en empresa dels alumnes (formació en centres de treball).

Requisits

  • Experiència 1 mesos. En lloc similar.
  • Grau idoni per dur a termes les funcions
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (7 mesos)
  • Jornada completa