METGES ESPECIALISTES EN MEDICINA LEGAL I FORENSE:24731

4 Inscrits

Referència oferta:

FA06027862

Data publicació oferta:

06/10/2022

Data de tancament:

19/12/2022

Llocs de treball:

5

Oficina de Treball del SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Són tasques del metge forenses l’assistència tècnica als òrgans judicials dels partits judicials de la demarcació de GIRONA amb una jornada ordinària de 7 hores diàries, de dilluns a divendres. Així mateix, segons lespoblacions s’hauran de realitzar guàrdies rotatòries de 24 hores o guàrdies de disponibilitat setmanals, també en torn rotatori, distribuïdes mensualment entre els metges forenses de l’àrea de guàrdia respectiva. Retribució mensual bruta: Entre 3132,31€ i 3073,32€ ( segons la població on es presti serveis ) per 12 mensualitats més pagues extres segons normativa vigent. Complement per guàrdia de 24 hores de 212,58€ en dies laborables i 265,73€ en dies festius i complement per guàrdia setmanal de 8 dies de 292,36€. Horari: Majoritàriament matins, excepte si en una guàrdia de disponibilitat setmanals es produeix qualsevol tipus d’incidència que requereix la presència del metge forense o quan s’està de guàrdia de 24 hores. Formació a càrrec de l’empresa. REQUISITS IMPRESCINDIBLES DEL PERFIL PROFESSIONAL: - Tenir la nacionalitat espanyola - Ser major d’edat - Estar en possessió del Grau o de la Llicenciatura en MEDICINA. - No patir cap malaltia física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents - No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació dels antecedent penals o la rehabilitació - No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, llevat que s’hagi estat degudament rehabilitada. - No haver estat exclòs de la borsa d’interins del personal de l’Administració de justícia, per rendiment insuficient o manca de capacitat en l’últim any - Tenir disponibilitat per desplaçar-se per les demarcacions i partits judicials de la Divisió corresponent a GIRONA. - Carnet de conduir vigent. REQUISITS NO IMPRESCINDIBLES DEL PERFIL PROFESSIONAL: Tasques d’atenció al públic, disponibilitat per fer desplaçaments, vehicle pròpi,, etc. Mèrits que es valoren específicament - Especialitats: en medicina legal i forense, i/o psiquiatria, i/o traumatologia i/o ginecologia, altres especialitats (anatomia patològica ). - Cursos relacionats amb l’Administració de justícia - Coneixements de català: certificats de nivell B, i/o C1, i/o C2, i/o J (jurídic) - Haver treballat com a metge forense, o estar cursant l’especialitat en medicina legal - Superació d’alguna de les proves selectives (oposicions a metges forenses)

GIRONA - GIRONÈS - 17004 GIRONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Són matèries de la seva disciplina professional la patologia forense(funcions relacionades amb la investigació medico-legal i autòpsies en tots els casos de mort violenta o sospita de criminalitat per ordre judicial , l’assistència i vigilància facultativa dels detinguts, lesionats o malalts, que es trobin sota la jurisdicció dels òrgans judicials, en els supòsits i en la manera que determinen les lleis. A aquests efectes emeten informes i dictàmens medicolegals, control dels lesionats, valoració dels danys corporals, valoracions psiquiàtriques forenses com incapacitats, ingressos psiquiàtrics , capacitats cognitives etcc que siguin objecte d'actuacions processals També realitzen funcions d'investigació i col·laboració que derivin de la seva pròpia funció. En el transcurs de les actuacions processals o d'investigació incoades pel Ministeri Fiscal, estaran sota les ordres dels jutges, magistrats, fiscals i encarregats del Registre Civil, exercint les seves funcions amb plena independència i sota criteris estrictament científics

Requisits

  • Títol de grau
  • Grau / llicenciatura en medicina

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '3073' fins a '3132'
  • Altres beneficis: formació a càrrec de l´empresa