EDUCADOR / EDUCADORA SOCIAL CENTRE EDUCATIU COMARCA MONTSIA (UN TERÇ JORNADA)

17 Inscrits

Referència oferta:

FA06028296

Data publicació oferta:

13/10/2022

Data de tancament:

11/01/2023

Llocs de treball:

1

Empresa Sector Educatiu

Descripció de l'oferta

Educador/a social per substitució amb nomenament d'interinatge en centres educatius de la comarca del Montsià, en un terç de jornada. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: Titulació per accedir al cos de diplomatura, educació social: diplomatura o grau en educació social, Nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

TARRAGONA - MONTSIÀ - 43870 AMPOSTA

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions d’aquest lloc són les pròpies del cos de diplomatura, educació social, de la Generalitat i, en concret, les relatives a l’execució del programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa, com: Garantir que l’acollida en el centre educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte afectiu i una atenció personalitzada. Vetllar perquè els infants i els adolescents assoleixin els nivells acadèmics propis de la seva edat, motivant-los i acompanyant-los en les tasques que han de dur a terme, en coordinació amb els tutors/es. Donar suport a l’equip docent en l’atenció, detecció i prevenció de situacions i conductes de risc dels alumnes. Assessorar l’equip directiu davant situacions d’absentisme de l’alumnat, d’acord amb els protocols establerts i en coordinació amb la resta de professionals. Donar suport als tutors/es en la relació amb les famílies i l’entorn. Intervenir per ajudar els infants i els adolescents atesos a desenvolupar el sentit de responsabilitat necessari per a la seva seguretat personal, autoestima i responsabilitat davant la comunitat. Afavorir la integració en els principals contextos de socialització: escolar, formatiu, laboral, sanitari, esportiu, de lleure i cultural, mantenint alhora l’entorn social d’origen, sempre que això sigui beneficiós. Coordinar les actuacions amb els agents educatius, socioeducatius i de salut del territori que integren la xarxa socioeducativa. Promoure el desenvolupament de programes específics de Salut, d’Igualtat i de prevenció de violències. Implicar les famílies en el projecte educatiu de l’infant o l’adolescent i en el projecte de centre motivant la seva participació i incloent-les en el procés.

Requisits

  • Experiència 6 mesos.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomat o graduat en educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements:

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada parcial (12 hores - jornada setmanal)