TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE LA RECERCA

18 Inscritos

Referencia oferta:

FA06067284

Fecha publicación oferta:

07/06/2024

Puestos de trabajo:

1

Institut d'Estudis Catalans

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), fundat per iniciativa d’Enric Prat de la Riba l’any 1907, és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l’alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. Està format per cinc seccions —amb més de 250 acadèmics—, 28 societats filials —amb gairebé 9.000 socis— i una plantilla de 95 treballadors. L’IEC cerca incorporar un tècnic o tècnica en gestió de la recerca, que formarà part de l’equip del Servei de Suport a la Recerca, adscrit funcionalment a la Secretaria Científica, i tindrà la missió de donar suport tècnic integral (administratiu, tècnic, documental), a la gestió dels projectes i les convocatòries d’ajuts a la recerca i altres activitats que impulsi l’IEC, d’acord amb les directrius de la responsable de l’àrea i el secretari científic.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08001 BARCELONA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

— Participar en la gestió integral de les convocatòries de recerca, les sol·licituds, les concessions, el seguiment, els pagaments, les justificacions i el control de les subvencions per a projectes de recerca que tramiti l’IEC. — Col·laborar en les convocatòries dels ajuts per a activitats extraordinàries de les societats filials: calendaris, bases, sol·licituds, informes anuals, informes d’avaluació, etc. — Analitzar la documentació tècnica i econòmica dels projectes: recopilació, reconeixement i validació. — Fer el seguiment administratiu i econòmic dels projectes de recerca i elaborar i presentar les justificacions econòmiques. — Preparar la documentació per a les auditories dels projectes, si s’escau, i donar resposta als requeriments documentals. — Participar activament en el foment, la sol·licitud, la tramitació i la gestió de projectes de recerca europeus. — Respondre a consultes o sol·licituds d’informació d’institucions científiques i acadèmiques en relació amb les convocatòries i els projectes promoguts per l’IEC. — Organitzar i implementar les activitats de la Secretaria Científica en l’exercici de les seves funcions: coordinar reunions, tramitar despeses, processar documentació, elaborar memòries o informes, etc. — Mantenir actualitzada d’una manera permanent la informació dels projectes. — Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Requisitos

  • Experiencia 2 años. — tenir, com a mínim, dos anys d’experiència en gestió i seguiment de projectes de recerca. Es valorarà molt positivament l’experiència en gestió de projectes europeus. — estar familiaritzat amb l’entorn acadèmic i amb el sistema català, espanyol i europeu de ciència i innovació.
  • Licenciatura o ingeniería
  • Licenciatura o ingeniería - humanidades
  • Inglés (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • Competencias / conocimientos: — estar en possessió del títol de llicenciatura o grau. — haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català (c1) de la generalitat de catalunya (antic nivell c de la junta permanent de català) o un títol equivalent, i acreditar-ne un bon nivell i destresa en la comunicació oral i escrita. — haver obtingut el certificate in advanced english, el nivell c1 del marc europeu comú de referència per a les llengües o un títol equivalent, i acreditar-ne un bon nivell tant escrit com parlat. Es valorarà positivament el coneixement d’altres llengües. mèrits: — haver cursat estudis de postgrau en gestió de projectes. — tenir formació addicional en gestió de sistemes d’informació o documentació. altres competències que es valoraran: — habilitats per a l’anàlisi d’iniciatives i projectes complexos — proactivitat per a proposar millores en la dinàmica de treball — capacitat d’organització del treball i del temps — alt grau de responsabilitat en la realització de les tasques — bones competències en la interlocució i el diàleg

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indiferente
  • Jornada completa
  • Otros beneficios: la contractació es formalitzarà mitjançant un contracte de caràcter indefinit amb un període de prova. La jornada laboral és de 37,5 hores setmanals, flexibles en funció de l’activitat, i la retribució es podrà negociar, en funció de la vàlua del candidat i d’acord amb la política retributiva de l’iec.