TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ I FINANCES

10 Inscritos

Referencia oferta:

FA06068231

Fecha publicación oferta:

21/06/2024

Puestos de trabajo:

1

FUNDACIÓ EL LLINDAR

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

El/la tècnic/a d'administració i finances té dependència directa de la Direcció operatica de serveis generals i treballa estretament amb la resta de l'equip de l'àrea. Desenvolupa funcions en tres àmbits: - Gestió administrativa i financera de projectes - Àrea de persones - Compliment normatiu i gestió d'infraestructures

BARCELONA - BAIX LLOBREGAT - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

En l’àmbit de la gestió administrativa i financera de projectes: * Generar pressupostos i justificacions econòmiques de projectes finançats per administracions públiques o altres tipus d’entitats, com fundacions privades: Llegint i interpretant la normativa de la convocatòria pública corresponent, els plecs administratius del concurs obert per l’administració o els encàrrecs de gestió. Extraient implicacions a nivell administratiu i financer dels nous projectes. Preparant el pressupost de cada convocatòria, sota la supervisió i lideratge de la Direcció de l’àrea de serveis generals. Recopilant tota la documentació i informació de despesa de cada projecte des del seu inici, per a la seva justificació periòdica i final, garantint en tot moment la correcta imputació d’acord amb les normes de justificació i les directrius internes de l’entitat. Obtenint del programa de gestió tota informació comptable necessària per a dur a terme la justificació econòmica. Monitorant l’adequada gestió administrativa i econòmica dels diferents projectes un cop atorgats i resolent les hipotètiques incidències que es vagin produint. Participant en reunions, sessions de treball o similars organitzades pels finançadors per donar informació sobre diferents projectes, el seu funcionament i la seva justificació. Duent la interlocució quotidiana amb els clients finançadors per a la gestió econòmica dels diferents projectes, resoldre dubtes i incidències i/o respondre requeriments vinculats a la justificació econòmica. Elaborant les justificacions econòmiques, memòries finals o intermèdies de les diferents convocatòries, complint escrupolosament els terminis fixats, incorporant-hi la documentació econòmica que escaigui, amb els formularis normalitzats requerits per cada client finançador. Fent l’arxiu de tota la documentació, ja sigui en format físic o informàtic. En l’àmbit de l’àrea de persones: *Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals del Llindar: Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria que duu la contractació i les nòmines de la plantilla i facilitant-li tota la informació necessària per a la seva elaboració, en especial les incidències mensuals que es produeixen (baixes per malaltia). Revisant les nòmines i contractes preparats per la gestoria i fent-los arribar a les persones treballadores. En el cas dels contractes a més recull la signatura de la persona que s’incorpora al Llindar. Portant el control dels permisos, dies de lliure disposició i vacances del personal. Recollint dubtes i/o incidències de les persones treballadores i portant a terme la gestió oportuna per donar-hi resposta. Planificant, en coordinació amb el proveïdor extern, la prevenció de riscos laborals i assegurant-se que tota la plantilla realitza la que és obligatòria per a la posició que ocupa. Preparant i prenent part en l’acollida del nou equip a l’organització, assegurant-se que també hi participen les persones adequades. Elaborant informes de gestió de personal a demanda de la Direcció operativa de serveis generals. En l’àmbit de compliment normatiu i gestió de infraestructures: * Dur a terme tasques referides a la normativa i el manteniment de les infraestructures del Llindar: Assegurant el compliment de la normativa de protecció de dades i de les normes ISO tot mantenint-se al corrent de les novetats o canvis que puguin afectar l’organització. Perseguint la resolució d’incidències que tinguin impacte en el funcionament habitual de l’organització (sinistres, talls de subministres, etc.) ja sigui amb l’equip de manteniment del Llindar o amb proveïdors externs o companyies subministradores. Participant en els processos d’homologació de nous espais per a formació, segons la normativa vigent de les administracions competents. COMPETÈNCIES REQUERIDES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES * Domini de les llengües catalana i castellana * Domini d’informàtica a nivell usuari (ofimàtica), en especial Fulls de càlcul * Elevats coneixements de comptabilitat * Coneixements de comptabilitat de costos * Coneixements econòmics i financers * Coneixements de la normativa general de subvencions, procediments administratius i de les específiques de les administracions locals, autonòmiques, estatals, Fons Social Europeu, fundacions privades i d’altres entitats. * Domini dels procediments de justificació econòmica de tot tipus de convocatòries, ja siguin subvencions, convenis, contractes o licitacions. * Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social * Coneixements de programes d’acció social, especialment per a joves * Coneixements de normativa de prevenció de Riscos Laborals * Coneixements de LOPD * Coneixements de plataformes de tràmits de les administracions i altres clients finançadors (Incorpora, GIA i Galileu) * Coneixements d’ISO

Requisitos

  • Experiencia 1 años
  • Título fp de grado superior
  • Administració i finances
  • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • Competencias / conocimientos: * orientació a les persones, en especial, el jovent: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir al creixement de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats. * compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius d’ el llindar, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. * pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats. * organització i planificació: capacitat per definir, ordenadament i metòdica, les fases, processos, activitats i els terminis, així com de valorar els recursos necessaris per realitzar les funcions encomanades. També inclou la capacitat per avaluar i fer seguiment de la seva feina. * autonomia i iniciativa: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu lloc de treball, tot creant noves oportunitats, generant idees i abordant els potencials problemes amb confiança, seguretat i sense necessitat de supervisió constant. * relació interpersonal i treball en equip: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança i de treballar de forma cooperativa i coordinada amb la resta de professionals del llindar i altres agents externs, mantenint una actitud assertiva en les relacions. * flexibilitat: habilitat d'adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva. * disposició a l’aprenentatge: identificar les mancances formatives que poden afectar a l’execució de la tasca i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge continuat per la millora professional. * comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques. * responsabilitat: execució eficaç i eficient de la feina per a l’assoliment dels objectius i resultats previstos de l’organització, demostrant capacitat per pensar i actuar eficaçment, assumint les pròpies accions i prenent decisions oportunes, aportant idees i/o metodologies per millorar la feina. Inclou també el compliment dels terminis de tancament i presentació de justificacions tant internes com a organismes externs a l’entitat. * gestió de situacions d’estrès: capacitat per identificar, avaluar i resoldre situacions de pressió, conflictives i/o problemàtiques, cercant aquelles estratègies que assegurin el benestar de totes les persones implicades, així com les solucions més òptimes. * negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '24000' hasta '27000'