TÈCNIC/A MIG INTERVENCIÓ (ADMINISTRACIÓ LOCAL)

15 Inscrits

Referència oferta:

09202223023

Data publicació oferta:

14/09/2022

Data de tancament:

27/09/2022

Llocs de treball:

1

OFICINA DE TREBALL DEL SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

TÈCNIC/A MIG INTERVENCIÓ IMPRESCINDIBLE: Estar inscrit/a i d'ALTA al SOC com a demandant d'ocupació (bé com a demandant d'ocupació ocupat, o bé com a demandant d'ocupació no ocupat). - Les persones han de posseir la titulació de diplomatura universitària o grau universitari de la branca de ciències socials i jurídiques o equivalent. - Cal tenir coneixements informàtics a nivell d'Officce: Word, Excel, Nivell mitjà en l'ús de l'ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita i tractament de les dades. - Nivell mínim C1 de llengua catalana o titulació equivalent. Es valorarà experiència professional en la fiscalització de la gestió econòmico-financera i pressupostària en l'Administració Pública.

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08110 MONTCADA I REIXAC

Detall de les funcions del lloc de feina

- Donar suport i prestar assistència tècnica en la fiscalització en la gestió econòmico-financera i pressupostària de l’Ajuntament. - Donar suport i assistència a l’elaboració i gestió del pressupost de l’ajuntament d’acord amb les directrius del seu superior. - Emetre informes i treballs d’ordre tècnic derivats de l’acompliment de les tasques pressupostàries de l’Ajuntament. - Assessorar i orientar a l’Ajuntament sobre els aspectes pressupostaris dels diferents àmbits organitzatius. - Col•laborar en la planificació de les tasques de fiscalització anual. - Elaborar estudis econòmics sota la direcció i supervisió del superior jeràrquic o de l’Interventor General i fer el seguiment dels projectes i programes propis del seu àmbit que li siguin assignats. - Col•laborar en la fiscalització del pressupost, rendició de comptes i compliment d’obligacions tributàries. - Edició, recollida d’expedients a fiscalitzat de les diferents àrees gestores per a la creació de fitxes de fiscalització d’expedients (control intern). - Assessorar en matèria de gestió d’expedients per a la posterior fiscalització a altres àrees gestores municipals. - Suport en l’elaboració d’informes de fiscalització. - Suport en elaborar el Pla de sanejament financer i pla econòmic financer, si s’escau. - Elaborar plecs per a la contractació d'auditories i/o d’altres que el Servei d’Intervenció en necessiti. - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. - Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació) - I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes.

Requisits

  • Experiència 12 mesos. Tècnic/a mig intervenció
  • Diplomatura o enginyeria tècnica

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (9 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2262