Recepcionista

65 detail.label.subscribed

Incorporació immediata

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06004056

*

Ajuntament de Badia del Vallès

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08214 BADIA DEL VALLES

detail.description.description

Recepcionista instal·lacions esportives municipals

detail.description.job

Controlar l’accés a les instal·lacions i l’ús de les mateixes.  Registrar l’ús de les instal·lacions, les peticions de material i l’estat del mateix a la seva finalització.  Registrar l’accés d’usuaris a les instal·lacions.  Atendre al públic personal i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per als que estigui facultat/da.  Classificar la informació i els documents de l’àmbit, així com elaborar i mantenir bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.  Informar de les subvencions o beques a les que es puguin acollir els usuaris en les activitats esportives que s’ofereixen.  Recepcionar a l’usuari del servei, orienten als mateixos en les qüestions que els hi plategin.  Informar dels horaris per a l’ús de les instal·lacions municipals.  Preparar la correspondència per al seu posterior repartiment, així com els enviaments que li siguin requerits. Recollir els parts d’accidents i/o lesions que es produeixen en les instal·lacions per a la seva derivació al departament corresponent.  Vetllar per la seguretat i salut en l’espai de treball utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  En quant al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindrà una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació.  I en general, realitzar aquelles altres tasques relacionades al lloc de treball i que li siguin encomanades, o resultin necessàries per raons del servei, particularment aquelles que es derivin dels coneixements o experiències exigits en les proves d’assignació al lloc o els adquirits en cursos de perfeccionament en els que hagi participat per raó del lloc de treball

detail.description.requirements

  • ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS
  • ESO
  • català (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • espanyol (parlat superior, escrit superior)
  • Competències / coneixements: En el cas de ser seleccionat per a l'entrevista s'haurà de demostrar estar en possessió del títol de català B2 i el títol de graduat escolar o superior mitjançant la presentació de la documentació acreditativa.

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (3 mesos)
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa