AUX.ADMINISTRATIU/VA Centres Educatius_Catalunya Central

36 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06004188

*

GENERALITAT DE CATALUNYA

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - BERGUEDÀ - 08693 CASSERRES

detail.description.description

Auxiliar administratiu/va per substitucions de curta durada/interinatge a centres educatius a varies comarques de la Catalunya Central: BERGUEDÀ, OSONA i ANOIA. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, ESO, de formació professional de primer grau o equivalent i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

detail.description.job

Les funcions d’aquest lloc són les pròpies del cos auxiliar administratiu/iva de la Generalitat, en concret dins l’àmbit dels centres educatius, com: -La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. -La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. -La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. - Arxiu i classificació de la documentació del centre; Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc.);Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions; Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas).; Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre; Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.); Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre; Manteniment de l’inventari; Control de documents comptables simples; Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.).

detail.description.requirements

  • Experiència 24 mesos. 2 ANYS EN TASQUES SIMILARS
  • ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS
  • català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa