TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE

8 Inscrits

Referència oferta:

FA06014111

Data publicació oferta:

fa 4 mesos

Llocs de treball:

1

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D' AMUNT

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Convocatòria amb caràcter d' urgència de la provisió de la plaça d' arquitecte/a municipal.

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08186 LLIÇA D'AMUNT

Detall de les funcions del lloc de feina

- Dur a terme el control dels serveis externs vinculats al seu àmbit de coneixement. - Dur a terme la gestió de les sol.licituds i el control de les subvencions destinades a la seva àrea d' adscripció. - Elaborar les memòries tècniques anuals vinculades a la seva unitat organitzativa. - Participar en els intruments de coordinació interna de la seva unitat organitzativa, i proposar millores en la prestació del servei. - Coordinar-se amb altres tècnics de l' Àrea o de la resta de l' Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d' actuacions, i la seva ublicació i difusió. - Definir els criteris tècnics i redactar les prescripcions tècniques de les subvencions atorgades per la seva unitat d' adscripció. - Col.laborar i assessorar en la política d' ordenació i gestió urbanística, en el marc de l' estratègia corporativa i d' acord amb les directrius del seu/va superior jeràrquic/a i la normativa vigent. - Redactar projectes de planejament, urbanització, edificació, reformes d' edificacions i béns municipals, i memòries valorades. - Informar i comprovar les llicències d' obres, i fer la supervisió dels informes que surten de l' àmbit. - Dur a terme la direcció facultativa d' obres d' urbanització, edificació i obra civil. - Realitzar la gestió, el seguiment, el control i la coordinació dels projectes externs. - Col.laborar en el disseny de projectes d' edificació i obra civil i urbanització municipals. - Redactar plecs de condicions tècniques per a processos de contractació d' obres i serveis i per a contribucions especials. - Atendre urgències quan es produeixin situacions com ara enderrocs, incendis, etc. - Atendre personalment visites, tot donant resposta a les seves consultes sobre els àmbits que són de la seva competència. - Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d' índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d' acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèra de prevenció de riscos laborals. - Qualsevol altra funció de naturalesa similiar que li sigui atribuïda.

Requisits

  • Experiència 3 anys. Experiència com a arquitecte en l' administració pública.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Arquitecte superior
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2623