DIRECTOR/ DIRECTORA TÈCNIC/ TÈCNICA ADJUNT/ ADJUNTA D’INFRAESTRUCTURES

5 Inscrits

Referència oferta:

FA06026885

Data publicació oferta:

fa 15 dies

Llocs de treball:

1

BIMSA

Descripció de l'oferta

BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. (BIMSA) recerca un DIRECTOR/A TÈCNIC/A ADJUNT/A D’INFRAESTRUCTURES. Amb un alt grau d'autonomia, iniciativa i responsabilitat realitzarà tasques tècniques complexes de gestió, coordinació i direcció de les actuacions encarregades d’Infraestructures que li siguin de la seva competència, amb objectius globals definits amb un alt contingut intel·lectual o d'interrelació humana, i amb la coordinació i supervisió de funcions realitzades per un conjunt de col·laboradors en una mateixa actuació. Titulació universitària de grau mitjà com Enginyer/a Tècnic d’Obres Publiques. O coneixements equivalents equiparats per l'empresa o amb experiència consolidada en l'exercici del seu sector professional. Experiència mínima demostrable de 10 anys en el desenvolupament de les habilitats tècniques descrites. Ha d'acreditar capacitat de comunicació i experiència en la gestió i coordinació d’equips. Haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran exempts d'acreditar-ho els i les candidates que es troben en una de les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud: Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l’Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior. Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit (C1 ). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. Les persones interessades podran presentar sol·licitud, acompanyada de currículum vitae detallat i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dimecres 05/10/22 a les 15:00h.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08006 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions: • Donar suport tècnic especialitzat en els processos de licitació. • Impulsar las reunions necessàries per el inici dels processos de contractació de les obres y assistències. • Gestionar la valoració tècnica d'ofertes. • Proposar i activar la contractació d'adjudicacions directes, inclosa la petició d'ofertes. • Resoldre les indefinicions del projecte i dels processos d'obra en aplicació dels estàndards de l'Ajuntament. • Assistir al Comitè d’obra. • Assistir a actes de replanteig. Signatura d'actes. • Seguiment i promoció de les visites d'obra. • Assistir a reunions de seguiment i recepció d'obres. Signatura d'actes. • Coordinar els diferents equips que participen a l'execució de l'obra. • Validar factures i certificacions associades directament a obres. • Definir les modificacions de projecte en fase de d'obra i coordinar o redactar projectes modificats. • Gestionar la resolució d'incidències amb proveïdors de serveis, subministraments i obres. • Realitzar el seguiment temporal de les actuacions en execució. Control de les desviacions de termini de les obres. • Realitzar el seguiment econòmic de les actuacions en execució. Control de les desviacions de cost de les obres. • Realitzar el seguiment del acompliment de la normativa i dels requeriments a aplicar. Control de qualitat de les obres. • Realitzar el seguiment de l'afectació de les obres al espai públic i minimitzar l’impacte sobre l'entorn. • Elaboració d’informes tècnics requerits per tercers. • Coordinació i planificació de les feines de la direcció d’Infraestructures. • Reunions Inter departamentals de seguiment de projectes, obres i serveis afectats. • Reportar al Director Tècnic d’infraestructures. • Dirigir i coordinar les actuacions del personal assignat.

Requisits

  • Experiència 10 anys. Titulació universitària de grau mitjà com enginyer/a tècnic d’obres publiques. O coneixements equivalents equiparats per l'empresa o amb experiència consolidada en l'exercici del seu sector professional.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Enginyeria tècnica d’obres publiques
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '4000' fins a '4400'
  • Altres beneficis: es contractarà mitjançant un contacte laboral indefinit amb plena dedicació , dins del conveni d’oficines i despatxos de catalunya, adscrit al grup 2 nivell retribució: 61.885,67€ bruts anuals. Que s’abonaran en 12 pagues mensuals i dos pagues extres.