INTEGRADOR/ INTEGRADORA SOCIAL TEMPS DE CURES

36 Inscrits

Referència oferta:

FA06035339

Data publicació oferta:

13/02/2023

Llocs de treball:

1

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El programa Temps per cures, que desplega l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany és un servei finançable segons la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que aprova el finançament per a ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys a tot el territori català. Càpsules de temps és un servei puntual de guarda infantil en un espai lúdic i de qualitat que es presta en diferent equipaments, prèvia demanda de la família interessada. Servei: Benestar Social Règim jurídic: Funcionari/ària Lloc: Lloc base Denominació lloc: Integrador Social del programa Temps per Cures Escala: Administració Especial Subescala: Tècnica Auxiliar Grup: C1 CD: 16 Sistema de selecció: concurs-oposició Places: 1 Jornada: Parcial al 50% de jornada setmanal (18:45 hores setmanals) (tardes)

GIRONA - PLA DE L'ESTANY - 17820 BANYOLES

Detall de les funcions del lloc de feina

• Oferir una atenció bàsica, ludicosocial i d’educació en el lleure als infants. • Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal a les famílies. • Crear espais de guarda infantil a cada municipi adherit al projecte • Elaborar projectes d'integració social, aplicant-hi la normativa legal vigent i incorporant-hi la perspectiva de gènere. • Dirigir la implementació de projectes d'integració social, coordinant les actuacions necessàries per a dur-les a terme i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat. • Dur a terme actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, aplicant-hi les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació generada. • Programar activitats d'integració social, aplicant-hi els recursos i les estratègies metodològiques més adequades. • Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament d'aquestes actuacions. • Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament. • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament. • Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament. • Organitzar i desenvolupar activitats d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits. • Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció socioeducativa dirigides a alumnes amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l'equip interdisciplinari. • Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l'ajust a l'itinerari prefixat. • Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant les persones usuàries en la utilització d'aquests sistemes. • Dur a terme tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient. • Aplicar protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o emergència. • Controlar i fer el seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant-hi criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per corregir les desviacions detectades. • Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, amb els membres del grup de treball i amb altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin. • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al propi entorn professional, gestionant la pròpia formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la pròpia competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip. • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin. • Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. • Generar entorns segurs en el desenvolupament del propi treball i en el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa. • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom", en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. • Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la pròpia activitat professional amb sentit de la responsabilitat social. • Exercir els propis drets i complir amb les obligacions derivades de l'activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural

Requisits

  • Títol fp de grau superior
  • Intgració social
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada parcial tarda (19 hores - jornada setmanal)