MECÀNIC/A NAVAL

4 Inscrits

Oferta persones amb discapacitat

Referència oferta:

FA06063660

Data publicació oferta:

22/04/2024

Llocs de treball:

1

FORESTAL CATALANA S.A

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Mecànic/a naval

BARCELONA - GARRAF - 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Detall de les funcions del lloc de feina

a) Assegurar el correcte manteniment i funcionament dels motors propulsors dels vaixells oficials d’inspecció pesquera on estiguin enrolats, dels equips i serveis auxiliars, de les instal·lacions elèctriques i altres i supervisió de totes les tasques pròpies de la seva titulació professional, amb independència de si el vaixell està al mar o atracat a port. En aquest sentit, s’ocuparan de portar al dia el programa de manteniment de màquines i instal·lacions de la flota oficial d’inspecció pesquera i tindran informats en tot moment a la persona nomenada per FORESTAL CATALANA SA com a Cap de Projecte. b) Col·laborar amb els treballs de conservació i manteniment de les altres embarcacions oficials adscrites a la DGPMPS on no estiguin enrolats, quan els sigui requerit per la Direcció facultativa nomenada per la Generalitat de Catalunya per a aquesta encomanda. c) Assessorar a la DGPMPS sobre qualsevol aspecte relacionat amb els motors propulsors dels vaixells oficials d’inspecció pesquera, dels equips i serveis auxiliars, de les instal·lacions elèctriques o d’altres equipaments, quan els sigui requerit per la Direcció facultativa nomenada per la Generalitat de Catalunya per a aquesta encomanda. d) Elaboració d’informes en relació a l’estat de conservació i manteniment de les embarcacions oficials adscrites a la DGPMPS, en especial sobre els motors propulsors dels vaixells oficials d’inspecció pesquera on estiguin enrolats, quan escaigui, conjuntament amb el/la patró/na que correspongui. e) Realitzar tasques de suport a la vigilància, control i inspecció pesquera i dels afers marítims en terra quan les necessitats de servei així ho requereixin i sigui requerit per la Direcció facultativa nomenada per la Generalitat de Catalunya per a aquesta encomanda; en especial quan les condicions meteorològiques i de seguretat marítima impossibiliten les tasques en mar. f) Desplaçar-se per altres indrets del litoral català per realitzar tasques de suport a la vigilància, control i inspecció pesquera en mar de la DGPMPS quan les necessitats de servei així ho requereixin i sigui requerit per la Direcció facultativa nomenada per la Generalitat de Catalunya per a aquesta encomanda. Qualsevol altra tasca relacionada que li sigui encomanada des de la DGPMPS, incloent informes relacionats

Requisits

  • Experiència 1 anys. Formacions/certificats complementaries relacionades amb les funcions i/o els requisits específics del lloc de treball respecte de la qual se sol·licita participar: - experiència com a mecànic d’embarcacions professionals, en especial de llista 8ª. - experiència a bord de vaixells en tasques similars. - experiència que acrediti un coneixement ampli del món marítim, naval i pesquer de la zona. - experiència en tasques de vigilància oficial. - experiència en tasques de vigilància oficial en matèria de pesca i dels afers marítims. - coneixements i experiència en bases de dades i paquets d’ofimàtica. - experiència en altres tasques similars a les descrites. - per tal d’afavorir el percentatge de la plantilla que ha d’estar cobert amb persones discapacitades, es tindrà en compte en la valoració de les candidatures les persones que acreditin la condició de discapacitat en grau igual o superior al 33 %
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura o enginyeria tècnica - naval
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: -carnet de conduir classe b - titulació necessària per accedir al grup b1( mecànic naval o els equivalents que la normativa vigent exigeix per poder ser enrolat com a mecànic d’una embarcació oficial de 640 cv (470 kw) ) - certificat de coneixements intermedi en llengua catalana amb nivell c1 de la direcció de política lingüística o equivalent*. - en relació amb les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, posseir els coneixements de llengua castellana del nivell que, per a cada categoria professional laboral. - ostentar les condicions físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici i desenvolupament de les funcions inherents al lloc.
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: centre de treball: embarcació mar de ponent. Port vilanova i la geltrú tipus d’horari: 37’5 hores/setmanals segons el calendari ajustat a les necessitats del servei (de dilluns a diumenge), amb els descansos reglamentaris diaris i setmanal.