ADJUNT/A A LA DIRECCIÓ TÈCNICA

7 Inscrits

Referència oferta:

FA06065989

Data publicació oferta:

22/05/2024

Llocs de treball:

1

CRESALIDA, CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Empresa situada a Barcelona que opera a l’àmbit de la gestió i de l’assessorament tècnic i legal, relacionat amb l’obtenció d’ autoritzacions, registres i homologacions de productes per a la seva comercialització, ha obert un procés per incorporar al seu equip un/a adjunt a la direcció tècnica Regulatory Affairs. La persona candidata tindrà la possibilitat d’incorporar-se a una organització que està en procés de creixement a nivell nacional i internacional. Gràcies al treball i al compromís de l’equip de professionals que l’integren, aquesta entitat ha assolit un alt nivell d’especialització i de responsabilitat que ha fet possible guanyar-se la confiança d’una clientela molt fidelitzada.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08024 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

FUNCIÓ GENERAL: Gestió i assessorament tècnic i legal dirigida a empreses del sector sanitari i dels productes químics per a la comercialització dels seus productes i dinamitzar l’obtenció d’autoritzacions, registres i homologacions de les respectives autoritats competents. També donarà suport a la direcció general executant i fent el seguiment dels plans estratègics i en aquelles funcions cabdals per al bon funcionament general de l’empresa, derivades de les àrees clau (comercial, comunicació, administració, etc.). FUNCIONS ESPECÍFIQUES I TASQUES: Registrar els productes per a la seva comercialització: identificant la demanda de l’empresa client i definint el servei a prestar; estudiant la normativa vigent i detectant els canvis legislatius en relació al registre a realitzar; posant-se en contacte amb l’empresa client i sol·licitant la documentació necessària; omplint els formularis de sol·licitud requerits per l’administració pública corresponents, en funció del tipus de producte a comercialitzar, el país, etc. i generar els dossiers necessaris per oferir tota la informació (etiquetes, etc.); tramitant els expedients telemàticament, principalment, bolcant la informació facilitada per l’empresa client a la plataforma adequada i amb el format requerit; resolent els dubtes, incidències, etc. durant el procés de registre amb la persona de contacte o responsable de l’empresa (assistint a les reunions amb l’empresa client) i amb l’administració pública corresponent. Fer el seguiment dels serveis prestats de la clientela actual: identificant les necessitats d’assessorament tècnic de la clientela que vagin sorgint al llarg de la relació amb aquesta; revisant els canvis legislatius dels productes dels clients/es; realitzant les accions tècniques que es derivin del seguiment; fent el seguiment del nivell de satisfacció de la clientela. Supervisar els treballs i el seu resultat: supervisant la gestió dels registres que realitzin altres membres de l’equip i vetllant perquè es compleixi el pla de treball que executarà cadascú; supervisant l’òptim seguiment de les incidències tècniques (tipus, nivells de resolució, etc.); supervisant la qualitat des del punt de vist tècnic dels treballs realitzats i tancats (en coordinació amb el seguiment del nivell de satisfacció de la clientela realitzat per l’àrea comercial). Formular i fer el seguiment del pla de qualitat: fixant els objectius, les activitats, els indicadors de resultats, els recursos i el calendari; fent descripcions dels procediments de treball, eines i documents, etc.; supervisant l’execució dels procediments i del pla de qualitat. Coordinar i gestionar les activitats de l’equip intern i extern: realitzant el pla de treball general de l’equip (intern i extern) i assignant les activitats per àmbits d’especialització; fent el seguiment dels objectius assolits de cada membre i vetllant per l’eficiència i eficàcia del treball realitzat, amb el suport de la direcció general; realitzant el seguiment general de les incidències amb l’administració pública corresponent i la clientela (estat, tipus de resolució, etc.), amb el suport de la direcció general; participant en la selecció per configurar un equip tècnic adient a les necessitats de l’organització (juntament amb la direcció) i en la formació (o accions de millora competencial, en general) i avaluació de l’acompliment de les funcions de l’equip així com el grau de motivació i satisfacció de l’equip amb l’organització; mediant entre els interessos dels diferents agents (clientela, equip de direcció, empreses col·laboradores, equip d’altres departaments, etc.). Suport a la direcció general: identificant oportunitats de negoci per generar i oferir serveis nous a través d’analitzar regularment el macro i el micro entorn; donant suport a l’execució del pla estratègic global, fent el seguiment dels seu nivell d’acompliment i proposant mesures per eixugar els desviaments; definint les eines de seguiment, antre altres.

Requisits

  • Experiència 5 anys. Es valorarà que s’hagin realitzat uns estudis de nivell universitari relacionats amb els àmbits contemplats perquè l’empresa actualment presta alguns serveis en els quals la titulació universitària és un requeriment legal. Els àmbits de coneixement que es valoren són: químiques, farmàcia, àrea sanitària (biologia, biotecnologia, veterinària, tecnologia dels aliments, etc.). També es valorarà haver realitzat algun altre tipus de formació formal o informal que hagi permès adquirir les competències tècniques requerides. Per exemple: com a expert/a en productes sanitaris; expedient d’informació i avaluació de la seguretat de productes cosmètics i avaluació química. és imprescindible disposar de carnet de conduir i també es valorarà disposar de vehicle propi. Esporàdicament haurà de viatjar.
  • Competències / coneixements: les competències tècniques requerides clau per poder desenvolupar les funcions descrites són les que es descriuen a continuació. Cal tenir en compte que es valorarà tant que es disposi d’un nivell alt d’algunes d’aquestes competències (no totes) o bé, un nivell menor d’una combinació de varies competències: • coneixements bàsics en química: conceptes, principis, teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química així com els riscos sanitaris i l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies químiques i a la indústria química. • coneixements de la regulació dels productes químics en general (detergents, biocides, etc.), de productes sanitaris i de cosmètica. • coneixements de les principals bases de dades, de registres i de gestió de la informació dels sectors d’interès a nivell estatal i europeu. • coneixements de la funcionalitat dels programes de base tecnològica específics de cada ministeri (per. Ex. Institut nacional de toxicologia, etc.) • coneixement dels protocols de registre (pnt) amb tota la documentació per presentar de cada ministeri o la institució pública que regula cada producte en cada país (españa, ue o fora ue). • capacitat per identificar i gestionar els recursos clau, tangibles i intangibles, pel desenvolupament de l’activitat (informació i coneixement, xarxa de relacions professionals i empresarials, etc.) es valorarà disposar de coneixements: • conèixer el significat, els tipus i les implicacions de l’estratègia corporativa i competitiva o model de negoci, així com de les estratègies de les àrees funcionals clau de l’activitat. • conèixer les principals eines i tècniques de control i millora de la gestió i dels processos empresarials, en el procés de comunicació, implantació i seguiment del pla estratègic (per ex. Quadre de comandament integral). • coneixement de tècniques i models de gestió de l’equip humà (per ex. Model en clau de competències, tècniques de coaching, tècniques de motivació, etc.). les competències bàsiques requerides clau per desenvolupar les funcions descrites són: • domini del català i castellà en quant a comprensió, parla i escriptura, amb l’objectiu de llegir documentació tècnica i redactar correctament (estil i ortografia) propostes i memòries formals. • domini d’anglès, en quant a comprensió, parla i escriptura, amb l’objectiu de redactar informes i participar en reunions amb altres experts/es i gestionar la comunicació escrita. • es valorarà que disposi d’un tercer idioma, com per exemple, francès o alemany. • domini dels programes de text, de presentacions i usuari/a avançat/da del programes de càlcul. • domini d’internet i del correu electrònic. • ús avançat d’eines de comunicació 3.0 (web, linkedin, etc.).

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa