ASSESSOR/A LABORAL

5 Inscrits

Referència oferta:

FA06065994

Data publicació oferta:

22/05/2024

Llocs de treball:

1

CRESALIDA, CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Empresa referent en l’àmbit de l’assessorament d’empreses situada al Camp de Tarragona ha obert un procés per incorporar al seu equip un/a Assessor/a laboral. La persona candidata tindrà la possibilitat de desenvolupar el seu projecte professional en una organització amb una llarga experiència en l’assessorament comptable, mercantil, fiscal i laboral, que ha sigut capaç de fidelitzar una clientela formada per empreses de diferents sectors.

TARRAGONA - BAIX CAMP - 43201 REUS

Detall de les funcions del lloc de feina

FUNCIONS I TASQUES PRINCIPALS: · Planificar, organitzar i fer el seguiment de les feines i dels clients assignats: Programant les activitats i tasques a executar; Concertant las visites amb la clientela (posant-se en contacte amb el/la client); Confirmant qui serà el responsable/es i/o interlocutor del servei per part de l’empresa client; Comprovant que el servei o la tasca s’hagi executat correctament, amb les condicions pactades i el nivell de satisfacció assolit en el servei, per part del client/a. · Atendre i assessorar la clientela en els tràmits i els procediments legals: recollint la seva petició (per telèfon, mail o presencialment) i/o contactant amb l’empresa per recollir la informació; Analitzant les seves característiques i els requeriments de l’activitat global; Traslladant i compartint els dubtes, comentaris, etc. amb els/les altres professionals per tal de fer una anàlisi en profunditat i oferir la millor solució o gestió; Responent als dubtes, peticions, etc. de la clientela en totes aquelles qüestions de naturalesa laboral a través del telèfon, correu electrònic i/o rebent a la clientela al despatx; Solucionant les incidències amb la clientela i oferint alternatives. · Realitzar els procediments laborals de defensa judicial: participant en la resolució de conflictes laborals i buscant solucions jurídiques, utilitzant les eines més adequades en cada situació i, si arriba el cas, participant en la defensa judicial del/de la client: acomiadaments, prestacions contributives i no contributives, reclamacions de salaris, sancions, etc. · Gestionar la informació administrativa i econòmica de la seva activitat: Recopilant, verificant i registrant la informació administrativa que es genera de l’activitat (impresos, documents, etc.) i arxivant la documentació, digitalment i físicament; Revisant i proposant millores en els sistemes d’informació existents (principalment, el software de gestió actual); participant en el seguiment dels procediments de treball del departament i proposant millores per optimitzar-los; Contribuint a mantenir la BBDD actualitzada i identificant qualsevol canvi en la informació de la clientela; Confeccionant pressupostos i oferint la informació necessària per a la confecció de les factures (inclús, si cal, confeccionar-ne) i validant-ho amb la responsable. · Oferir suport al departament laboral: Oferint suport en els tràmits legals amb l’administració pública i la direcció tècniques de procediment davant l’administració; Assumint funcions i tasques d’altres companys/es quan s’han finalitzat les pròpies, en moments de pics de feina o quan el/la company/a és fora; Contribuint a que el departament tingui l’espai, els recursos i les eines en òptimes condicions i les necessàries per fer la seva feina; Cercant informació actual relativa a la normativa, recursos i eines per assegurar l’òptim compliment de les gestions i assessoraments; Fent el seguiment dels resultats propis i col·laborar amb el seguiment dels resultats de l’àrea i identificant i informant de les desviacions al/a la responsable del departament laboral. · Oferir suport a la direcció: Vigilant i comunicant a la direcció els riscs i les oportunitats detectades amb els sistemes d’informació necessaris; Comunicant al/a la responsable qualsevol incidència que no correspongui al seu àmbit de decisió o en aquells casos que tingui dubtes raonables sobre l’abast de la seva responsabilitat; Recollint la informació i elaborant informes, quadres d’indicadors, etc. per informar a la direcció de la situació i evolució de la seva activitat i/o la del departament, si li demanen. · Oferir suport a la resta de departaments (Fiscal, Comercial, Administratiu, etc.): Oferint informació sobre el mercat, la relació amb la clientela, etc.; Identificant necessitats i assessorant a la clientela sobre els serveis que ofereix l’Assessoria, donant suport a l’activitat comercial; Oferint suport a administració en el seguiment d’ impagats amb la clientela; Compartint la informació i el coneixement amb els altres departaments relacionats amb els temes laborals (fiscal, mercantil, comptable, etc.); Col·laborant amb tasques d’altres àrees en pics de feina quan li sigui possible (per temps i coneixements), per exemple, declaracions de renda, etc. · Oferir suport en la relació i les gestions amb tercers: Oferint suport i supervisant el treball dels proveïdors de serveis i materials externs/es (Auditoria, Tic’s, etc.); Facilitant la relació i conciliant els interessos entre la clientela, l’Assessoria i les diferents administracions.

Requisits

  • Experiència 3 anys. És imprescindible haver realitzat les funcions descrites durant un període mínim de 3 anys en una assessoria laboral. O demostrar que s’han posat en joc totes les competències requerides en aquest període de temps en diferents àmbits (formals i informals).
  • Títol de grau
  • Dret
  • Competències / coneixements: les competències tècniques requerides clau per poder desenvolupar les funcions descrites són: • coneixement i aplicació de la legislació laboral així com d’altres normes, models o reglaments que suposen aspectes clau de l’activitat (per exemple, convenis col·lectius, etc.) • coneixement de la normativa que regula la protecció de dades. • coneixements bàsics de comptabilitat general i del pla general comptable. • coneixement dels processos administratius i de la gestió documental tant de l’àmbit laboral, en general i, els propis d’un departament laboral. • coneixement i us de les eines i els sistemes clau de gestió de la informació i del coneixement (base de dades, plataformes electròniques, etc.), principalment, en matèria laboral. • coneixements i ús de les tècniques de gestió de pressupostos. • coneixement del significat, els tipus i les implicacions de l’activitat de les àrees clau de l’activitat (fiscal, comptable i mercantil, etc.) • coneixement de les principals eines i tècniques de registre de la informació de l’àrea d’administració laboral. • coneixement de les característiques, evolució i requeriments del sector del servei a les empreses i persones en l’àmbit laboral, fiscal, comptable i mercantil. Es valorarà: • coneixement i aplicació de la legislació mercantil i fiscal i tributària i altres normes, models o reglaments que suposen aspectes clau de l’activitat de l’empresa. • coneixement i ús de tècniques d’atenció al/a la client/a. les competències bàsiques requerides clau per desenvolupar les funcions descrites són: • domini del català i castellà en quant a comprensió, parla i escriptura. • domini dels programes de text i càlcul i del correu electrònic. • coneixements i ús de sistemes per optimitzar els processos empresarials mitjançant la integració del flux d’informació (softwares de gestió). • coneixements de les característiques i evolució de diferents sectors econòmics representatius del teixit productiu del camp de tarragona i de les mpimes que en formen part.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa