TÈCNIC/A DE LABORATORI – DOCÈNCIA

42 Inscrits

Incorporació immediata

Referència oferta:

FA06050335

Data publicació oferta:

22/09/2023

Data de tancament:

18/10/2023

Llocs de treball:

1

Universitat Pompeu Fabra

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Donar suport a les pràctiques docents que es realitzen al laboratori i executar els procediments tècnics que garanteixen el seu correcte funcionament, sota la supervisió del coordinador acadèmic i amb la finalitat de facilitar la funció docent. Adscripció: Campus del Mar (edifici Aiguader) Règim jurídic: PAS Laboral Grup i nivell: III-M Retribució bruta anual: 32.010€ (brut mensual de 2.350€) Dedicació: jornada completa de 35 hores/setmana Horari: permanència 9.30h a 14h i de 16h a 17h-18h (1, 2 o 4 tardes), amb franges de flexibilitat de 8h a 9.30h, de 14h a 16h i de 17h-18h a 19.30h. Incorporació: immediata Durada prevista: 2 mesos (possible pròrroga) Requisits imprescindibles: 1) Titulació de formació professional de grau superior (FP2) o equivalent, en laboratori (àmbits: químic, clínic o biomèdic). 2) Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 (MCER, Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa). La relació de candidatures rebudes es publicarà a la pàgina web de la universitat.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08005 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

− Preparar els materials químics, orgànics i biològics, els reactius i equipaments necessaris per a la realització de les pràctiques docents, d’acord amb els requeriments del professor. − Fer el seguiment de les incidències detectades en el funcionament dels equipaments i del pressupost funcional de l’assignatura de pràctiques així com executar, entre d’altres, els processos següents: gestionar les sol·licituds de despesa, el subministrament de material fungible de laboratori, els equips de protecció personal, les incidències dels equipaments del laboratori inventari, la neteja dels equipaments del laboratori, els residus biològics i tòxics; realitzar els controls ambientals de productes tòxics; fer el seguiment del pressupost, el manteniment i el control d’estocs de material i actualitzar la informació dels reactius del laboratori i fer-ne difusió. − Analitzar els processos tècnics assignats, avaluar-los, documentar-los i proposar millores així com resoldre les incidències que es generin en el marc d’aquests processos. − Assessorar al professor en l’ús de tècniques i procediments del laboratori més adequats, d’acord amb les necessitats de la pràctica.  − Informar als usuaris en l’ús dels equipaments i materials del laboratori, especialment als nous membres dels grups de recerca així com actualitzar la informació dels seus serveis en els formats i canals que disposa el laboratori per fer-ne difusió. − Formar als usuaris o col·legues en l’ús de les tècniques i procediments i en l’àmbit de la seva expertesa. − Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques.

Requisits

  • Experiència 1 mesos. Es valorarà l'experiència en l'àmbit
  • Títol de grau
  • Laboratori (àmbits: químic, clínic o biomèdic)
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Anglès (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: − competències tècniques específiques de l’àmbit funcional (bioquímica, biologia molecular i biologia cel·lular). − processos amb els què interactua i normativa relacionada. − coneixements d’usuari d’aplicacions de gestió econòmica. − marc jurídic de la universitat. Estatal, autonòmic i normes específiques de la universitat. − coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell b2.2-mcer o superior. − competències personals: anàlisi i solució de problemes, comunicació interpersonal efectiva, orientació a l’usuari, proactivitat, iniciativa i autonomia, treball en equip i cooperació, coneixement i compromís amb el servei públic i la upf, gestió emocional

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (2 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2350