TREBALLADOR / TREBALLADORA SOCIAL A EAP G-07 LA GARROTXA

18 Inscrits

Referència oferta:

FA06063889

Data publicació oferta:

24/04/2024

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Treballador/a social per substituir baixa it de curta durada a l'EAP G-07 La Garrotxa en jornada sencera. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de diplomatura/grau en treball social, i coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) o equivalent. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

GIRONA - GARROTXA - 17800 OLOT

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions són les pròpies del cos de diplomatura treball social adscrit als serveis educatius com: - L’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes, vinculades a l’entorn social i familiar i la col·laboració en la planificació d’actuacions que afavoreixin la seva participació en contextos de desenvolupament i aprenentatge en l’entorn escolar i social. - La informació i assessorament a les famílies; orientació sobre serveis i recursos per acompanyar processos d’escolarització. - El seguiment dels alumnes amb necessitats educatives vinculades a condicions socioculturals desfavorides, de manera especial en els moments de canvis d’etapa i en el procés de transició a la vida activa (inserció laboral i social). - L’assessorament als centres i als professors en la identificació de necessitats educatives dels alumnes vinculades a l’entorn social i familiar, i la col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social. - La participació en projectes de centre per donar resposta a les necessitats socials dels alumnes i les seves famílies (comissions socials, gabinets de risc social...). - La col·laboració amb les administracions en la planificació i l’optimació dels recursos educatius del sector i en temes relacionats amb l’escolarització dels alumnes. - El treball en xarxa i la col·laboració amb les institucions i serveis de la zona per detectar necessitats i establir criteris comuns d’actuació.

Requisits

  • Experiència 3 mesos. - experiència en treball social en entitats on els usuaris siguin infants i adolescents. - experiència en treball multidisciplinari (amb altres especialistes en equips amb un objectiu comú). - pro-activitat i capacitat resolutiva. - habilitats relacionals i comunicatives. - coneixement de les eines ofimàtiques de tractament de la informació escrita (word), la informació numèrica (excel) i les dades (access) i gestió de fitxers.
  • Títol de grau
  • Diplomatura/ grau en treball social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2133